Zákon, Vyhlášky k TK a EK

 

TK: http://www.testek.sk/

EK: https://www.seka.sk/

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyhlásená verzia)

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly (vyhlásená verzia)

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly (vyhlásená verzia)

Kategórie vozidiel: schémy rozdelenia vozidiel na kategórie podľa zákona č. 106/2018 Z. z.

 Zmena kategórie vozidla z O na Ra:

Metodický pokyn č. 1/2020 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti so zmenou vozidla kategórie O na vozidlo kategórie Ra, ak na vozidle nedošlo k žiadnej konštrukčnej úprave alebo zmene

Informačný dokument - podľa výkladu MDV SR možno technickú kontrolu v súvislosti so zmenou vozidla kategórie O na vozidlo kategórie Ra vykonať aj na vozidle, ktoré bolo pôvodne schválené ako vozidlo kategórie O, v takomto prípade prichádza ku zmene kategórie bez nutnosti schválenia prestavby.

Vozidlo s obmedzenou prevádzkou:

Metodický pokyn č. 42/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou po zmene metodickým pokynom č. 9/2020 a č. 20/2020 – účinný od 01.04.2020

Formulár na vyplnenie technických údajov jednotlivo schvaľovaného vozidla s obmedzenou prevádzkou („farmárske značky“) aktualizovaný 12.03.2020

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/schvalovanie-vozidiel/jednotlive-schvalovanie/jednotlivo-vyrobene-vozidlo-s-obmedzenou-prevadzkou

Ďalšie dôležité odkazy:

 • MDV SR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

 

Doklady predkladané na technickú kontrolu

§ 46 Vyhlášky 137/2018 Z. z. [k § 107 ods. 11zákona]

(1) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie technickej kontroly pravidelnej, technickej kontroly zvláštnej a technickej kontroly administratívnej:

 • doklad vozidla alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn  alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla,
 • certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo

               podľa § 45 ods. 1písm.d) zákona,

(2) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla okrem dokladov uvedených v odseku 1 písm. a) na

vykonanie technickej kontroly pravidelnej:

 • z dôvodu montáže spájacieho zariadenia na vozidlo podľa § 36 ods. 3 zákona predkladá
 • potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia na vozidlo ustanoveným spôsobom,
 • doklad o schválení spájacieho zariadenia alebo kópiu predchádzajúceho osvedčenia o evidencii, v ktorom je zapísané spájacie zariadenie, a ktoré je demontované, ak ide o zhodný typ vozidla alebo doklad o schválení spájacieho zariadenia, z ktorého vyplýva, že daný typ spájacieho zariadenia je určený pre daný typ vozidla,
 • z dôvodu zápisu zvláštnej výbavy vozidla podľa § 36 ods. 3 zákona predkladá doklad o schválení zvláštnej výbavy namontovanej na vozidle,

(3) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla namiesto dokladov uvedených v odseku 1 písm. a)

 • na vykonanie technickej kontroly zvláštnej v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa § 26 ods. 3 zákona predkladá identifikačné a technické údaje vozidla v rozsahu uvádzanom v dokladoch vozidla,
 • na vykonanie technickej kontroly pravidelnej v súvislosti s uznaním typového schválenia EÚ

jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu, uznaním schválenia

jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu alebo vnútroštátnym

jednotlivým schválením jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu podľa §29ods. 3zákona

predkladá:

 • osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom je vozidlo evidované, pri dvoch častiach osvedčenia o evidencii sa predkladajú obidve časti, ak sú osvedčenia v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku, predkladajú sa s úradne osvedčeným prekladom  do štátneho jazyka, pričom pri harmonizovanom osvedčení o evidencii vydanom v členskom štáte alebo zmluvnom štáte sa úradne prekladajú len časti, ktoré nepodliehajú harmonizácii,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla základnej,
 • na vykonanie technickej kontroly pravidelnej v súvislosti s opätovným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke podľa § 30 ods. 5zákona predkladá:
 • doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel alebo doklad o schválení vozidla na prevádzku v cestnej premávke, ak vozidlo nepodliehalo prihláseniu do evidencie vozidiel,
 • v prípade vozidla po odcudzení:
 • doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
 • doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla,
 • doklady preukazujúce identifikáciu vozidla, najmä posudok kriminalisticko-  expertízneho skúmania vozidla, oznámení odcudzenia vozidla,

Na základe stanoviska MDV SR možno pri technickej kontrole pravidelnej v súvislosti s opätovným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke podľa § 30 zákona č. 106/2018 Z. z. akceptovať aj predloženie dokladov podľa § 28 ods. 2 vyhlášky č. 131/2018 Z. z., teda pôvodných dokladov vozidla (osvedčenie o evidencii, technický preukaz...) alebo pôvodnej tabuľky s evidenčným číslom (ŠPZ) namiesto dosiaľ výhradne vyžadovaného dokladu PZ SR o vyradení vozidla z evidencie.

(4) Pri technickej kontrole vozidla vybaveného tachografom, ktorý nemá typové schválenie EÚ, sa

okrem dokladov podľa odseku1 predkladá aj čestné vyhlásenie o tom, že na vozidlo sa vzťahujú

výnimky.

(5) Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby sa okrem dokladov podľa odseku1predkladá aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla vykonanej pred vykonaním technickej kontroly.

Iné predkladané doklady k TK:  § 46 Vyhlášky 137/2018 Z. z.

Povinná výbava vozidla

 • Homologizovaný prenosný výstražný trojuholník
 • Bezpečnostný reflexný odev
 • Náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou
 • Lekárnička
 • Snehové reťaze
 • Zakladací klin
 • Hasiaci prístroj

Povinnou výbavou nie sú náhradné elektrické poistky, náhradné žiarovky a ťažné lano.

Výklad k povinnej výbave:  https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/info-o-prevadzkovani-vozidiel/povinna-vybava-vozidla