Príprava pred TK

KEDY MÔŽE STK NA VAŠOM VOZIDLE VYKONAŤ ÚSPEŠNÚ TECHNICKÚ ALEBO EMISNÚ KONTROLU?

 

Vozidlo je na kontrolu pristavené čisté
– okrem umytej karosérie a podvozku musí byť čitateľné evidenčné číslo vozidla (EČV), VIN číslo a výrobný štítok

Je vybavené povinnou výbavou
– výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č.27,
– reflexný odev, ktorý musí byť v dosahu vodiča,
                                                                                                                                                                  – náhradné koleso, príručný zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky, prípadne lepiacu sadu na pneumatiky,
– autolekárnička (skontrolujte možné poškodenia a úplnosť).

Puklice - ozdobné kryty kolies
– v prípade, že má vozidlo kryty kolies (puklice), musia byť demontované pred vstupom na kontrolnú linku.

Sklá
– v zornom poli vodiča nesmú byť umiestnené žiadne predmety brániace výhľadu,
– zasklievanie vozidla musí byť celistvé,
– na čelnom skle nesmú byť v zornom poli vodiča žiadne praskliny a mimo zorného poľa nesmú byť s priemerom väčším ako 20 mm,
– na čelnom skle, ani na predných bočných oknách nesmú byť tieniace fólie, na ostatných oknách len schválené fólie opatrené schvaľovacou značkou a s potvrdením o montáži fólií.

Klaksón
– skontrolujte si funkčnosť zvukového a svetelného výstražného znamenia.

Osvetlenie
– všetky svetlá na vozidle musia byť funkčné,
– funkčné musí byť aj manuálne alebo automatické nastavovanie výšky svetiel.

Pneumatiky
– minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm,
– skontrolujte si, či sú pneumatiky (aj rezerva) bez poškodení,
– pneumatiky musia byť schválené a zapísané v predloženom doklade o vozidle.

Prevádzkové kvapaliny
– skontrolujte si hladinu kvapaliny do ostrekovačov,
– na vozidle nesmie dochádzať k zjavnému úniku ktorejkoľvek prevádzkovej kvapaliny (chladiaca kvapalina, palivo, olej, brzdová kvapalina, kvapalina do ostrekovačov, atď.).

Brzdy
– účinnosť a súmernosť bŕzd si žiaľ sami neskontrolujete. Môžete ale skontrolovať ručnú brzdu (napr. v stúpaní) a hladinu brzdovej kvapaliny.

ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY

Dezinfekcia vozidla

– vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby sa musí pristaviť dezinfikované. Vodič môže byť požiadaný o predloženie dokladu o dezinfekcií vozidla.

Plynové zariadenia

– pokiaľ vozidlo s LPG alebo CNG/LNG nie je vybavené zariadením od výrobcu, je nutné predložiť originál protokol o montáži plynového zariadenia,

– vozidlo musí byť v zadnej časti vozidla označené kosoštvorcovou nálepkou CNG alebo LPG podľa druhu pohonu.

– od 20.5. 2019 musí byť vozidlo s pohonom LNG staršie ako 1 rok a CNG staršie ako 4 roky  podrobené inšpekcií nádrže pred vykonaním technickej kontroly, v opačnom prípade bude vyhodnotené ako nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách (pre viac informácií kliknite sem),

Zaťaženie vozidla

– vozidlá určitých kategórií sú prevádzkovatelia povinní pristaviť na technickú kontrolu aj zaťažené v miere ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom zákon MDaV SR č. 106/2018 Z.z. v platnom znení,

Hasiace prístroje

– M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,

– M2, M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,

– N2, N3, T, C a Ps, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,

– M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.

DOKLADY

Pred kontrolou je nutné predložiť:

  • osvedčenie o evidencií vozidla časť 1 alebo časť 2 (malý alebo veľký technický preukaz), resp. potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru, alebo výpis z karty vozidla,
  • v prípade opakovanej kontroly je vhodné predložiť aj protokol z predchádzajúcej kontroly.