ISO 37 001

 

  

- ISO 37 001 - 

- systém manažérstva  proti  korupcii -

 STK Štúrovo bola prvá STK na Slovensku certifikovaná podľa normy ISO 37 001. 

     Všeobecne možno povedať, že systém manažérstva je zavedený v každej organizácii s cieľom dosiahnuť kvalitu riadenia tejto organizácie a s cieľom obmedziť úplatkárstvo v akejkoľvek forme.

     Norma STN ISO 37001:2019 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenia na vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému riadenia protikorupčných činností. Predmet normy sa zameriava najmä na oblasti, ako korupcia vo verejnej sfére, súkromnej sfére a neziskovom sektore, korupcia zo strany organizácie, personálu a partnerov v mene organizácie alebo naopak - ich korumpovanie.

Úplatkárstvo je jedným z najzásadnejších a najzložitejších svetových problémov. Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa po celom svete v úplatkoch každoročne rozdá cez jeden bilión amerických dolárov, čo so sebou nesie katastrofické dôsledky, vrátane znižovania kvality života, podkopávania princípov právneho štátu, zvyšovanie chudoby a znižovania dôvery verejnosti v štátnu správu. Čo sa týka jednotlivých spoločností, úplatkárstvo môže ich podnikanie zničiť a poškodiť všetky zúčastnené subjekty. 

     Napriek snahám na národnej i medzinárodnej úrovni s úplatkárstvom bojovať je však tento problém stále aktuálny. ISO, berúc túto skutočnosť do úvahy, preto vyvinulo novú normu, ktorá organizáciám pomôže v prevencii úplatkárstva, a zároveň kladie dôraz na etickú podnikovú kultúru.

     Organizácia AUTO MOTO PARK s.r.o. prijala Protikorupčný program, ktorého súčasťou je potláčanie korupčného konania a pripojenie sa k boju proti korupcii. Našou prioritou je úplne odstrániť, resp. v maximálnej miere obmedziť príležitosti ku vzniku korupčného konania.

Organizácia poskytuje plnú podporu každému, kto odmietne zaplatiť úplatok.

     Ak máte podozrenie, že vrcholový predstaviteľ organizácie, vedúci zamestnanec alebo zamestnanec organizácie, alebo ktokoľvek iný, kto jedná za organizáciu alebo jej menom, by mohol jednať v rozpore s protikorupčnými zásadami , neodkladne to oznámte organizácii AUTO MOTO PARK s.r.o..